• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹

اجرای فونداسیون سوله

مرحله قالب بندی پدستال و فنداسیون سوله جهت اماده سازی جهت بتن ریزی

نام پروژه : رسام طب آریا

محل پروژه : شهرک صنعتی کوثر