• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹

رنگ آمیزی سوله

اجرای رنگ سوله با رنگ آلکیدی و دستگاه ار لس