• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹