پوشش سقف سوله : سقف سوله یکی ازمهم ترین قسمت اجرایی ساخت سوله ها میباشد. سقف سوله  به منظور حفاظت از اجزا و وسایل داخل سوله است که و ظیفه محافظت را دارد . سوله ها به منظور دهانه پهن …
ادامه مطلب